Email sẽ được sử dụng làm tài khoản đăng nhập và nhận thông tin từ hệ thống.