Dữ liệu của cơ quan nhà nước sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng để xây dựng các ứng dụng phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, của xã hội và cộng đồng đóng góp vào thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Danh sách các ứng dụng có sử dụng dữ liệu của cơ quan nhà nước: