GIỚI THIỆU CỔNG DỮ LIỆU QUỐC GIA

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả bước đầu trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử.

Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã xác định Coi dữ liệu là tài nguyên và nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chủ trương này, hiện nay Chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ để nhằm xây dựng và đưa vào vận hành các CSDL trong cơ quan nhà nước phục vụ làm nền tảng phát triển Chính  phủ điện tử

Ngày 9/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng để đánh dấu bước chuyển đổi từ Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số. Nghị định 47/2020/NĐ-CP đã xác định Chính phủ sẽ xây dựng Cổng dữ liệu quốc gia để làm điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu có địa chỉ data.gov.vn trên mạng Internet phục vụ việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước; cung cấp các tài liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu được công bố bởi các cơ quan nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và đưa vào vận hành Cổng dữ liệu quốc gia với các thành phần chính như sau:

  • Cung cấp hiện trạng dữ liệu của các cơ quan nhà nước, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu trong nội bộ cơ quan nhà nước
  • Cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật, công nghệ và kỹ thuật hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu cho Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số
  • Nền tảng để các cơ quan nhà nước, bộ, ngành, địa phương cung cấp dữ liệu mở, các công cụ, tiện tích phần mềm của mình trên Cổng dữ liệu quốc gia. Dữ liệu cung cấp trên Cổng sẽ là nguồn tài nguyên quan trọng và hữu ích để cho các nhà khoa học, sinh viên, các doanh nghiệp sáng tạo, các doanh nghiệp và toàn xã hội phát triển các sản phẩm trên nền tảng dữ liệu mở này.

Bộ TTTT đề nghị các cơ quan nhà nước, bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình phát triển Cổng dữ liệu quốc gia, cung cấp dữ liệu, phản ánh, góp ý và chung tay từng bước hoàn thiện để Cổng dữ liệu quốc gia sẽ là công cụ đắc lực để giúp Việt Nam tham gia vào quá trình chuyển đổi số.