ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Đối với nội dung thông tin

Các thông tin, bài viết được đăng tải trên Cổng dữ liệu quốc gia thuộc bản quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa). Các phương tiện truyền tải thông tin khác khi sử dụng phảo ghi rõ nguồn “Cổng dữ liệu quốc gia http://data.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.

2. Đối với dữ liệu mở

Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ. Việc cung cấp dữ liệu mở được cơ quan nhà nước cung cấp tuân thủ các quy định của pháp luật.

Việc sử dụng dữ liệu mở phải tuân thủ quy định tại Điều 18 về Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ:

  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép tự do sao chép, chia sẻ, trao đổi, sử dụng dữ liệu mở hoặc kết hợp dữ liệu mở với dữ liệu khác; sử dụng dữ liệu mở vào sản phẩm, dịch vụ thương mại hoặc phi thương mại của mình.
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải trích dẫn, ghi nhận thông tin sử dụng dữ liệu mở trong các sản phẩm, tài liệu liên quan có sử dụng dữ liệu mở.
  • Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước là dữ liệu nguyên trạng như được công bố; không bao gồm các hình thức trình bày và các thông tin phát sinh từ dữ liệu mở đã được cung cấp.
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được bán dữ liệu mở đã được khai thác nguyên trạng từ cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân khác. Khi sử dụng dữ liệu mở trong sản phẩm, dịch vụ thương mại của mình phải cung cấp miễn phí dữ liệu mở kèm theo sản phẩm, dịch vụ thương mại đó.
  • Cơ quan nhà nước không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh của cơ quan, tổ chức, cá nhân do việc sử dụng dữ liệu mở gây ra.

3. Phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Mọi ý kiến phản ánh, góp ý liên quan đến thông tin đăng tải, dữ liệu mở và các nội dung khác liên quan xin phản hồi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa).

Địa chỉ email: feedback@data.gov.vn.