Bộ Giao thông vận tải

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL kết cấu hạ tầng giao thông
2 CSDL phương tiện vận tải
3 CSDL người điều khiển phương tiện
4 CSDL hạ tầng thông tin địa lý (SDI)
5 CSDL vận tải
6 CSDL quản lý dự án đầu tư
7 CSDL nghiệp vụ, hành chính
8 CSDL dịch vụ hành chính công
9 CSDL lĩnh vực đường bộ
10 CSDL lĩnh vực đường sắt
11 CSDL lĩnh vực hàng hải
12 CSDL lĩnh vực đường thuỷ nội địa
13 CSDL lĩnh vực hàng không
14 CSDL lĩnh vực đăng kiểm
15 CSDL danh mục dùng chung
16 CSDL nghiệp vụ dùng chung
17 CSDL báo cáo tổng hợp thống kê
18 CSDL doanh nghiệp vận tải
19 CSDL văn bản chỉ đạo điều hành
20 CSDL dịch vụ công trực tuyến
21 CSDL giám sát tàu thuyền hàng hải
22 CSDL quản lý hàng hải tàu biển
23 CSDL danh bạ cảng bến thủy nội địa trên toàn quốc
24 CSDL cấp phép phương tiện ra vào cảng bến
25 CSDL quản lý vi phạm lĩnh vực đường thủy nội địa
26 CSDL quản lý đăng kiểm tàu biển
27 CSDL quản lý đăng kiểm tàu sông
28 CSDL kiểm định xe cơ giới
29 CSDL quản lý kiểm tra xe máy chuyên dùng
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.