Tỉnh Đắk Lắk

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL về đăng ký doanh nghiệp
2 CSDL về chứng nhận đầu tư
3 CSDL về đất đai
4 CSDL về hộ tịch
5 CSDL về thuế
6 CSDL về đăng kiểm phương tiện
7 CSDL về bảo hiểm xã hội
8 CSDL về đăng ký phương tiện
9 CSDL về cán bộ, công chức, viên chức
10 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
11 CSDL về lý lịch tư pháp
12 CSDL về hộ chiếu phổ thông
13 CSDL về hộ chiếu công vụ
14 CSDL về hộ chiếu ngoại giao
15 CSDL về thông quan điện tử
16 CSDL về báo cáo tài chính
17 CSDL về giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
18 CSDL về người có công
19 CSDL một cửa điện tử
20 Cơ sở dữ liệu thống kê và báo cáo (EMIS), kế toán (MISA)
21 Cơ sở dữ liệu hồ sơ bán đấu giá tài sản
22 Cơ sở dữ liệu kế toán tài chính sự nghiệp IMAS
23 Cơ sở dữ liệu giải quyết khiêu nại tố cáo
24 Quản lý hộ nghèo và cận nghèo
25 Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công
26 Quản lý hồ sơ người có công
27 CSDL về dân cư
28 CSDL về Thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.