Tỉnh Điện Biên

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL về đăng ký doanh nghiệp
2 CSDL về đất đai
3 CSDL về hộ tịch
4 CSDL về thuế
5 CSDL về đăng kiểm phương tiện
6 CSDL về bảo hiểm xã hội
7 CSDL về đăng ký phương tiện
8 CSDL về lý lịch tư pháp
9 CSDL về hộ chiếu phổ thông
10 CSDL về thông quan điện tử
11 CSDL về báo cáo tài chính
12 CSDL về người có công
13 CSDL về cán bộ, công chức, viên chức
14 CSDL người sử dụng (người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức)
15 CSDL về giải quyết thủ tục hành chính
16 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.