Tỉnh Hà Giang

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL về giấy phép xây dựng
2 CSDL về cán bộ, công chức, viên chức
3 CSDL người sử dụng (người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức)
4 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
5 CSDL về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tực tuyến
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.