Tỉnh Lai Châu

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 - Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp
2 Hệ thống CSDL quản lý tai nạn giao thông đường bộ
3 CSDL Đăng ký xe
4 CSDL quản lý đối tượng bảo trợ xã hội
5 CSDL cung lao động
6 CSDL cầu lao động
7 CSDL về dạy nghề
8 CSDL tài chính trợ cấp ưu đãi người có công
9 CSDL hộ nghèo, cận nghèo
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.