Tỉnh Long An

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL - Quản lý văn bản
2 CSDL -Quản cán công chức
3 CSDL Dân cư
4 CSDL về ĐK Doanh nghiệp
5 CSDL Dự án
6 CSDL Đất đai
7 CSDL về Thuế
8 CSDL về Hộ tịch
9 CSDL về GD&ĐT
10 CSDL về lý lịch tư pháp
11 CSDL văn bản
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.