Tỉnh Phú Thọ

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 Cơ sở dữ liệu khoáng sản
2 Cơ sở dữ liệu Nước
3 CSDL TNMT Tỉnh Phú Thọ
4 CSDL đất đai huyện Yên Lập
5 CSDL hồ sơ thanh tra
6 CSDL quản lý văn bản điều hành
7 CSDL Quản lý GPLX
8 CSDL năng lượng trọng điểm
9 CSLD Đăng ký kinh doanh
10 CSDL khí tượng thủy văn, nước
11 Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội
12 Quản lý hồ sơ người có công
13 CSDL dân cư
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.