Tỉnh Quảng Ninh

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL về dân cư
2 CSDL về đăng ký doanh nghiệp
3 CSDL về đất đai
4 CSDL về hộ tịch
5 CSDL về thuế
6 CSDL về đăng kiểm phương tiện
7 CSDL về bảo hiểm xã hội
8 CSDL về đăng ký phương tiện
9 CSDL về lý lịch tư pháp
10 CSDL về hộ chiếu phổ thông
11 CSDL về thông quan điện tử
12 CSDL về báo cáo tài chính
13 CSDL về người có công
14 CSDL về cán bộ, công chức, viên chức
15 CSDL người sử dụng (người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức)
16 CSDL về giải quyết thủ tục hành chính
17 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
18 CSDL quản lý hộ chính sách
19 CSDL quản lý chi trả tiền cho hộ chính sách
20 CSDL quản lý hộ nghèo
21 CSDL quản lý người khuyết tật
22 CSDL quản lý trẻ em
23 CSDL cấp phép các hoạt động du lịch
24 CSDL xuất nhập cảnh
25 CSDL quản lý phương tiện thủy nội địa
26 CSDL quản lý số liệu về cơ sở hạ tầng giao thông
27 CSDL GIS chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Ninh
28 CSDL quản lý dịch vụ công lĩnh vực dược và mỹ phẩm
29 CSDL quản lý dịch vụ công lĩnh vực y tế dự phòng và vệ sinh môi trường
30 CSDL về cán bộ, giáo viên ngành giáo dục
31 Quản lý giáo dục SMAS
32 Quản lý đào tạo trực tuyến và quản lý tài nguyên giáo dục E-learning
33 CSDL tàu, thuyền đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh
34 CSDL theo dõi báo cáo tiến độ các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
35 CSDL quản lý dược phẩm, vật tư tiêu hao
36 CSDL quản lý thông tin khám chữa bệnh
37 CSDL cấp phép lĩnh vực môi trường
38 CSDL quản lý hoạt động khoáng sản
39 CSDL Quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật
40 CSDL quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới
41 CSDL đăng ký hành nghề y dược
42 CSDL Atlas điện tử
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.