Tỉnh Thái Bình

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL Dân cư
2 CSDL Dự án
3 CSDL Đất đai
4 CSDL về Thuế
5 CSDL Quản lý tai nạn giao thông đường bộ quốcgia
6 CSDL đăng ký giấy phép lái xe
7 CSDL Hải quan
8 CSDL Hệ thống thông quan điện tử
9 CSDL Kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
10 CSDL quản lý cơ sở dữ liệu giá tính thuế
11 CSDL mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước.
12 CSDL tài sản nhà nước
13 CSDL giá thị trường hàng hóa dịch vụ
14 CSDL nông lâm thủy
15 CSDL Đầu tư nước ngoài
16 CSDL đăng ký doanh nghiệp
17 CSDL về thủ tục hành chính
18 CSDL về lý lịch tư pháp
19 CSDL về văn bản quản lý pháp luật.
20 Cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin điện tử của tỉnh
21 Cơ sở dữ liệu Hệ thống thư điện tử của tỉnh
22 Cơ sở dữ liệu của Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh
23 Cơ sở dữ liệu của khiếu nại, tố cáo
24 Cơ sở dữ liệu quản lý người có công
25 Cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý ngành Giáo dục và đào tạo
26 PACS
27 LIS
28 Bệnh án điện tử
29 Hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân
30 Hệ thống dữ liệu tập trung Dataware house
31 Phần mềm quản lý bệnh viện HIS
32 Phần mềm bệnh truyền nhiễm
33 Phần mềm quản lý tiêm chủng
34 Phần mềm báo cáo dịch, thẻ KCB thông minh
35 Xây dựng CSDL khoáng sản
36 Xây dựng CSDL tài nguyên nước
37 Xây dựng CSDL quy hoạch sử dụng đất
38 Xây dựng CSDL quan trắc môi trường
39 Xây dựng CSDL kho tư liệu
40 Xây dựng CSDL giao đất, cho thuê đất
41 CSDL các khu di tích lịch sử
42 CSDL ngành Giao thông vận tải
43 CSDL các khu công nghiệp
44 Phần mềm quản lý CSDL dùng chung của tỉnh
45 CSDL xác thực người dùng
46 CSDL người có công
47 CSDL Giáo dục và Đào tạo
48 CSDL cán bộ công chức viên chức
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.