Tỉnh Tuyên Quang

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL về dân cư
2 CSDL về đăng ký doanh nghiệp
3 CSDL về chứng nhận đầu tư
4 CSDL về đất đai
5 CSDL về hộ tịch
6 CSDL về thuế
7 CSDL về đăng kiểm phương tiện
8 CSDL về bảo hiểm xã hội
9 CSDL về đăng ký phương tiện
10 CSDL về lý lịch tư pháp
11 CSDL về giấy phép xây dựng
12 CSDL về chứng chỉ xây dựng
13 CSDL về an toàn phòng cháy chữa cháy
14 CSDL về hộ chiếu phổ thông
15 CSDL về hộ chiếu công vụ
16 CSDL về hộ chiếu ngoại giao
17 CSDL về hộ chiếu nước ngoài
18 CSDL về thông quan điện tử
19 CSDL về báo cáo tài chính
20 CSDL về giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
21 CSDL về người có công
22 CSDL về cán bộ, công chức, viên chức
23 CSDL về giấy phép khai thác thủy sản
24 CSDL về đánh giá tác động môi trường
25 CSDL về quy hoạch
26 CSDL về chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá
27 CSDL về vệ sinh an toàn thực phẩm
28 CSDL về chứng nhận đăng ký tàu cá
29 CSDL người sử dụng (người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức)
30 CSDL về giải quyết thủ tục hành chính
31 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
32 CSDL Thi đua khen thưởng
33 CSDL HS chức sắc, chức việc tôn giáo; CSDL cơ sở thờ tự tôn giáo; CSDL Tài liệu lưu trữ
34 CSDL Sở hữu trí tuệ; CSDL đề tài, dự án
35 CSDL thu - chi ngân sách
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.