Thành phố Đà Nẵng

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL công dân
2 CSDL CBCCVC
3 CSDL thủ tục hành chính
4 CSDL doanh nghiêp
5 CSDL hô kinh doanh cá thể
6 CSDL bản đồ nền
7 CSDL đất đai
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.