angle-left null Hiện trạng về xây dựng cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước
Trang chủ

11/05/2020 08:53

(data.gov.vn) Hiện trạng về xây dựng cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước

Theo số liệu báo cáo từ các Bộ, ngành và địa phương gửi về, dựa trên các phân tích, tổng hợp, rà soát hiện trạng các cơ sở dữ liệu, thì việc thu thập thông tin về hiện trạng và nhu cầu phát triển các hệ thống cơ sở dữ liệu để khảo sát hiện trạng các cơ sở dữ liệu đang triển khai hoặc đã có phê duyệt triển khai hoặc có phát triển trong thời gian tới của các Bộ, ngành và địa phương được thể hiện như sau:
    - Việc nghiên cứu, xây dựng các cơ sở dữ liệu điện tử của các ngành, lĩnh vực mới chỉ tập trung vào mục tiêu quản lý nhà nước của từng ngành, lĩnh vực mà chưa đặt vấn đề kết nối, chia sẻ thông tin chung giữa các cơ sở dữ liệu hoặc đã có ý tưởng về việc kết nối, chia sẻ thông tin nhưng việc triển khai thực hiện còn chậm, khép kín nên không khắc phục được tình trạng cục bộ, chia cắt thông tin về các ngành, lĩnh vực. Do đó, vẫn còn có tình trạng không thống nhất về thông tin cơ bản trong các cơ sở dữ liệu của các ngành, lĩnh vực. Dữ liệu hiện tại ít, phụ thuộc nhiều vào các hệ thống thông tin.
    - Xu hướng xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc đã và đang được triển khai mạnh mẽ trong thời gian gần đây.
    - Với việc chia cắt quản lý thông tin, mỗi ngành, lĩnh vực thì chỉ có tổng số đối tượng thuộc diện quản lý của ngành, lĩnh vực, không bao quát hết được. Vì vậy, để có được thông tin về ngành, lĩnh vực nào liên quan đến quản lý thì dữ liệu phải được phân tán theo địa phương và lĩnh vực khác nhau.
    - Chưa có sự kết nối, chia sẻ thông tin, sử dụng chung còn hạn chế giữa các cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực nên việc xây dựng các cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương trong việc chia sẻ thông tin quản lý hoặc có nhưng chế tài cũng chưa nghiêm nên việc thực hiện còn hạn chế.
    Trên thực tế, việc triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu, phát triển chính phủ điện tử đang bộc lộ một số điểm hạn chế, bất cập sau:
    - Việc xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu còn hạn chế, các cơ sở dữ liệu còn mang đặc thù riêng của Bộ, ngành chủ trì mà chưa xây dựng và công bố những tiêu chuẩn chung để thuận lợi cho việc cập nhật và khai thác dữ liệu.
    - Do khả năng chia sẻ dữ liệu hạn chế nên thực tế phát sinh nhiều dự án xây dựng dữ liệu trùng lặp giữa các Bộ, ngành, địa phương tạo ra nhiều dữ liệu cát cứ, giảm sự thống nhất và gây nhiều trở ngại trong việc chỉ đạo điều hành, thực hiện các công tác nghiệp vụ có liên quan.
    Để phát triển Chính phủ điện tử đòi hỏi phải có sự liên thông, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, thúc đẩy phát triển dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải phù hợp tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.
 


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu