angle-left null Thông tin quản lý thương mại điện tử sẵn sàng cho tra cứu
Trang chủ

09/11/2020 08:53

(data.gov.vn) Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ Online.gov.vn đã cung cấp đầy đủ và công khai thoogn tin của các thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực thương mại điện tử đã đăng ký hoặc thông báo với Bộ Công thương

Những thông tin này được công bố theo quy định tại Điều 65 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CO bao gồm:

- Tên website/ứng dụng thương mại điện tử và loại hình website/ứng dụng theo thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công thương

- Tên và thông tin liên hệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website/ứng dụng thương mại điện tử

- Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân sở hữu websute/ứng dụng thương mại điện tử.

Xin bấm vào hình ảnh dưới đây để đến trang tra cứu

 


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu